fbpx

MEMBERSHIPS

Algemene voorwaarden

EindhovenGym

Artikel 1 Definities

Deelnemer : Eenieder die een overeenkomst sluit met Eindhoven Gym B.V..

EindhovenGym : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Eindhoven Gym B.V., statutair gevestigd te Eindhoven en kantoorhoudende te (5622 AG) Eindhoven aan de Frankrijkstraat 16.

Deelnemersovereenkomst :

De overeenkomst tussen EindhovenGym en een deelnemer.

Persoonsgegevens :

Alle gegevens verstrekt door deelnemer aan EindhovenGym zoals weergegeven in deelnemerovereenkomst.

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Deze deelnemersvoorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen EindhovenGym en iedere deelnemer.

2.2 Alle bedingen in deze deelnemersvoorwaarden zijn mede opgesteld ten behoeve van alle bestuurders van EindhovenGym en alle personen die voor EindhovenGym werkzaam zijn en/of door EindhovenGym zijn ingeschakeld.

2.3 Afwijkingen van deze deelnemersvoorwaarden zijn uitsluitend geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 Deelnemersovereenkomst

3.1 De deelnemersovereenkomst tussen deelnemer en EindhovenGym komt tot stand op het moment dat de (a) deelnemer alle verzochte informatie zoals weergegeven in de deelnemersovereenkomst heeft ingevuld en voor akkoord heeft ondertekend of (b) de deelnemer gebruik heeft gemaakt van de trainingsfaciliteiten van EindhovenGym. De deelnemersovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en is tussentijds conform artikel 5 van deze deelnemersvoorwaarden opzegbaar.

3.2 De door de deelnemer ingevulde deelnemersovereenkomst en deze deelnemersvoorwaarden vormen gezamenlijk de volledige weergave van rechten en verplichtingen van EindhovenGym en deelnemer en vervangen alle eerdere schriftelijke en mondelingen aankondigingen, afspraken en alle andere correspondentie.

3.3 Deelnemer zorgt ervoor dat alle gegevens – waarvan EindhovenGym aangeeft dat deze wenselijk zijn of waarvan deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor de uitvoering van de deelnemersovereenkomst noodzakelijk zijn – tijdig aan EindhovenGym worden verstrekt.

3.4 De deelnemersovereenkomst is persoonsgebonden en de deelnemer is niet gerechtigd de rechten en plichten die voortvloeien uit de onder deze deelnemersvoorwaarden gesloten deelnemersovereenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

3.5 Indien een deelnemer een deelnemersovereenkomst met EindhovenGym heeft afgesloten, dan is de deelnemer gerechtigd om gedurende 14 (zegge: veertien) dagen na het ondertekenen van de met EindhovenGym gesloten deelnemersovereenkomst te herroepen.

3.6 Indien de deelnemer de deelnemersovereenkomst conform artikel 3.5 herroept, dan ontvangt deelnemer alle door deelnemer aan EindhovenGym gedane betalingen retour, tenzij de deelnemer reeds gebruik heeft gemaakt van de faciliteiten van EindhovenGym en of u de deelnemer de locatie van EindhovenGym heeft betreden.

3.7 Indien de deelnemer besluit een nieuwe/aanvullend pakket bij EindhovenGym af te nemen dan blijven de voorwaarden van de overeenkomst en deze deelnemersvoorwaarden onverkort van toepassing tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

3.8 De minimum leeftijd om zelfstandig een abonnement af te sluiten is 18+.

Artikel 4 Prijzen en betaling

4.1 De abonnementskosten voor het maandelijks gebruik van de faciliteiten van EindhovenGym dienen voorafgaand aan het gebruik daarvan aan EindhovenGym te zijn voldaan.

4.2 De deelnemer machtigt EindhovenGym door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden om de aan EindhovenGym verschuldigde abonnementskosten middels automatische incasso af te schrijven.

4.3 Betalingen die reeds door deelnemer zijn gedaan worden niet gerestitueerd, tenzij sprake is van een rechtsgeldige herroeping door de deelnemer in de zin van artikel 3.5.

4.4 EindhovenGym behoudt zich het recht voor haar prijzen en tarieven te indexeren en wijzigen.

4.5 De door de deelnemer verschuldigde abonnementskosten voor het gebruik van de faciliteiten van EindhovenGym, welke faciliteiten als gevolg van omstandigheden welke buiten de macht van EindhovenGym liggen niet of niet volledig kunnen worden gebruikt, zullen niet worden gerestitueerd.

Artikel 5 Opzegging deelnemersovereenkomst

5.1 deelnemer kan de deelnemersovereenkomst met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) kalender maand online opzeggen. EindhovenGym zal na ontvangst van de online opzegging van de deelnemer aan de deelnemer binnen veertien (14) dagen een bevestiging toesturen. Mocht de deelnemer deze bevestiging niet tijdig hebben ontvangen, dan dient de deelnemer onmiddellijk contact op te nemen met EindhovenGym, bij gebreke waarvan EindhovenGym ervan uitgaat dat de schriftelijke opzegging niet if niet tijdig heeft plaatsgevonden.

5.2 Bij langdurige ziekte, blessure en/of zwangerschap van de deelnemer kan de deelnemersovereenkomst na overleg en overlegging van een schriftelijke doktersverklaring tijdelijk worden opgeschort dan wel stopgezet.

5.3 EindhovenGym heeft het recht om de deelnemersovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien:

  • De deelnemer zich naar de mening van EindhovenGym schuldig maakt aan ontoelaatbaar gedrag;
  • Als de deelnemer de regels van EindhovenGym stelselmatig overtreed; of indien een derde als gevolg van enig nalaten of met medeweten van de deelnemer gebruik maakt van de deelnemerskaart van de deelnemer.

Artikel 6 Risico en aansprakelijkheid

6.1 Het gebruik van de faciliteiten van EindhovenGym voor onder meer niet beperkt tot kracht en conditietraining en/of het volgen van enig trainingsprogramma en/of activiteiten van welke aard dan ook bij EindhovenGym is geheel voor eigen rekening en risico van de deelnemer.

6.2 Deelnemer is verplicht zowel vooraf, tijdens als na afloop van enig door trainer begeleidde training melding te maken van zijn of haar fysieke gesteldheid zoals blessures, ziekten en of andere lichamelijke aandoeningen en/of informatie te verschaffen waarvan deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze voor het uitoefenen van oefeningen noodzakelijk is. Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het melden van deze informatie

6.3 Zowel EindhovenGym als haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor materiële en/of immateriële schade als gevolg van een ongeval of letsel/blessures van de deelnemer en/of derden.

6.4 EindhovenGym en haar medewerkers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van deelnemer en/of derden.

6.5 Deelnemer is aansprakelijk voor schade toegebracht aan eigendommen van EindhovenGym, indien deze schade gevolg is van nalatigheid en/of schuld van de deelnemer.

6.6 De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid als in dit artikel vermeld, worden evenzeer bedongen voor en ten behoeve van ondergeschikten van EindhovenGym en ieder ander  van wiens hulp EindhovenGym gebruik maakt bij de uitvoering van de deelnemersovereenkomst.

Artikel 7 Persoonsgegevens en privacy beleid

7.1 Deelnemer is zich bewust dat hij/zij bepaalde persoonsgegevens aan EindhovenGym verstrekt, zoals onder meer naam, leeftijd, adres en mailadres.

7.2 De deelnemer gaat akkoord met deze voorwaarden, de deelnemer geeft aan EindhovenGym toestemming tot de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens in verband met (onder meer) het aanmaken van een lidmaatschap, het opstellen en versturen van facturen, het verstrekken van informatie, het verbeteren van onze dienstverlening en het beantwoorden van vragen die gesteld zijn via bijvoorbeeld de website.

De eventuele verwerking van de persoonsgegevens door EindhovenGym gebeurt conform de algemene veroordeling gegevensbescherming en haar privacy policy welke terug te vinden op www.eindhovengym.nl.

7.3 Deelnemer verleend door akkoord te gaan met deze deelnemersvoorwaarden aam EindhovenGym ondubbelzinnig toestemming om aan deelnemer aanbiedingen van EindhovenGym per e-mail en anderszins toe te sturen.

Artikel 8 Foto’s & video-opnames

Tijdens je aanwezigheid in EindhovenGym kunnen er foto’s en video-opnames van je worden genomen voor publicatie doeleinden. Deelnemer verleent door akkoord te gaan met deze deelnemersvoorwaarden aan EindhovenGym ondubbelzinnig toestemming om deze foto’s en video-opnames voor genoemde doeleinden te gebruiken.

Artikel 9 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1 Deze deelnemers voorwaarden met ingang van 1 augustus 2018.

9.2 in het geval dat enige bepaling in deze deelnemersvoorwaarden nietig mocht zijn of vernietigd mocht worden. Laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. EindhovenGym en deelnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

9.3 Iedere rechtsverhouding met EindhovenGym wordt beheerst door Nederlands recht. Alle geschillen tussen deelnemer en EindhovenGym die naar aanleiding van of in verband met de overeenkomst mochten ontstaan, zullen met uitsluiting van ieder ander worden beslecht door een bevoegde rechter.

  


De nieuwe gym van Eindhoven op Strijp-T.

© 2021 EindhovenGym by Content Designers

T: 040 2094017
M: hallo@eindhovengym.nl
Algemene voorwaarden

Privacy verklaring

EindhovenGym B.V.
Achtseweg Zuid 153a – gebouw TQ
5651 GW Eindhoven
KVK-nummer: 71115129
BTW-nummer: 858585728B01


CrossFit Strijp T

CrossFit Journal: The Performance-Based Lifestyle Resource

Volg jij ons al op social media?